نویسنده = فاطمه رضایی
بررسی فقهی ـ حقوقی بیع اعضای بدن

دوره 1، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 9-32

فاطمه رضایی