اعضای هیات تحریریه

اسامی اعضای هیئت تحریریه به ترتیب حروف الفبا است.

مدیر مسئول

سید محمود کاویانی

رئیس مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

angoman.hodagmail.com

سردبیر

تقوی کنانی

حقوق مربی-دانش پژوه دکتری

t_alkenanigmail.com

اعضای هیات تحریریه

محمد جواد بحرینی

حقوق خصوصی استادیار

mjbahreiniyahoo.com

مدیر داخلی

سارا شفیعی

روان شناسی مربی

angoman.hodagmail.com

کارشناس نشریه

زکیه بحرینی

مدیریت دولتی کارشناس نشریات انجمن

z.bahrein67gmail.com

اعضای هیات تحریریه

زهرا رضایی

مربی-دبیرپژوهش

2018rezaeigmail.com

عاطفه جسن زاده

حقوق جزا مربی

hasanzadehhoghoghyahoo.com

منیره اسلمی

دانش پژوه

monireaslamigmail.com

زهرا توکلی

دانش پژوه

zahratavakoli555gmail.com

فاطمه محقق

دانش پژوه

f.mohagheghut.ac.ir