نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزار جنسی عوامل و زمینه‌های جرائم جنسی علیه زنان در حقوق ایران و افغانستان [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 87-102]

ا

 • ابعاد فقهی ابعاد فقهی جهیزیه و تطبیق آن با حقوق ایران و افغانستان [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 81-93]
 • اجبار بررسی فقهی و حقوقی نقش همسر در تداوی و جراحی زوجه [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 83-98]
 • اذن بررسی فقهی و حقوقی نقش همسر در تداوی و جراحی زوجه [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 83-98]
 • ایران ابعاد فقهی جهیزیه و تطبیق آن با حقوق ایران و افغانستان [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 81-93]
 • ازدواج ابعاد فقهی و حقوقی شیربها بر مبنای فقه امامیه و حنفی و حقوق ایران و افغانستان [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 47-65]
 • ازدواج بررسی تطبیقی وضعیت حقوقی و شرایط صحت و تأثیر ازدواج بین‌المللی بر تابعیت در قانون ایران و ترکیه [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 67-90]
 • اسلام حقوق پناهندگان در اسلام و اسناد بین المللی [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 47-67]
 • اسلام تابعیت در اسلام و حقوق بین الملل [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 9-26]
 • اسلام بررسی تطبیقی حقوق اقلیت‌های مذهبی و دینی در نظام بین‌المللی حقوق بشر و اندیشه اسلامی [دوره 3، شماره 6، 1401، صفحه 81-100]
 • اسناد بین المللی حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه ازدیدگاه اسلام و اسناد بین المللی [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 65-83]
 • اسناد بین‌‌الملل حق آزادی، شعب و مصادیق آن در اسلام و اسناد بین‌‌الملل حقوق بشر [دوره 3، شماره 6، 1401، صفحه 31-59]
 • اشتغال بررسی فقهی و حقوقی اشتغال زنان در افغانستان [دوره 3، شماره 6، 1401، صفحه 61-80]
 • اعضای بدن بررسی فقهی ـ حقوقی بیع اعضای بدن [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 9-32]
 • اعلامیه جهانی حقوق بشر حقوق بشر امریکایی در بیانات رهبر معظّم انقلاب (از سالهای 1359 تا 1393) [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 3927-46]
 • افغانستان ابعاد فقهی جهیزیه و تطبیق آن با حقوق ایران و افغانستان [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 81-93]
 • افغانستان حقوق اقلیت‌ها در قانون افغانستان [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 29-46]
 • افغانستان بررسی فقهی و حقوقی اشتغال زنان در افغانستان [دوره 3، شماره 6، 1401، صفحه 61-80]
 • افغانستان و ایران قلمرو وجوب نفقه‌ اقارب از منظر حقوق افغانستان و ایران [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 9-28]
 • اقارب قلمرو وجوب نفقه‌ اقارب از منظر حقوق افغانستان و ایران [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 9-28]
 • ایقاع بررسی تطبیقی تولیت در وقف در حقوق مدنی ایران و افغانستان [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 9-24]
 • اقدامات سازمانهای بین المللی اقدامات سازمانهای بین المللی نسبت به مبارزه با تروریسم [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 45-64]
 • اقلیت حقوق اقلیت‌ها در قانون افغانستان [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 29-46]
 • اقلیت بررسی تطبیقی حقوق اقلیت‌های مذهبی و دینی در نظام بین‌المللی حقوق بشر و اندیشه اسلامی [دوره 3، شماره 6، 1401، صفحه 81-100]
 • اقلیت مذهبی بررسی تطبیقی حقوق اقلیت‌های مذهبی و دینی در نظام بین‌المللی حقوق بشر و اندیشه اسلامی [دوره 3، شماره 6، 1401، صفحه 81-100]
 • امامیه ابعاد فقهی و حقوقی شیربها بر مبنای فقه امامیه و حنفی و حقوق ایران و افغانستان [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 47-65]
 • امان حقوق پناهندگان در اسلام و اسناد بین المللی [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 47-67]
 • انحلال موارد فسخ نکاح در فقه و قوانین موضوعه افغانستان [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 41-63]
 • انفاق موجبات نشوز زوج در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 65-81]

ب

 • بزهکاری بررسی مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و عوامل بزهکاری آنان در نظام حقوقی و اجتماعی افغانستان [دوره 4، شماره 7، 1402، صفحه 31-43]
 • بیع بررسی فقهی ـ حقوقی بیع اعضای بدن [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 9-32]

پ

 • پناهندگی حقوق پناهندگان در اسلام و اسناد بین المللی [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 47-67]
 • پناهنده حقوق پناهندگان در اسلام و اسناد بین المللی [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 47-67]

ت

 • تابعیت بررسی تطبیقی وضعیت حقوقی و شرایط صحت و تأثیر ازدواج بین‌المللی بر تابعیت در قانون ایران و ترکیه [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 67-90]
 • تابعیت تابعیت در اسلام و حقوق بین الملل [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 9-26]
 • تأخیر مجازات تاخیرمجازات زنان ازمنظرفقه وحقوق [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 69-86]
 • تحصیل بررسی حق تحصیل زنان در حقوق افغانستان [دوره 4، شماره 7، 1402]
 • تداوی بررسی فقهی و حقوقی نقش همسر در تداوی و جراحی زوجه [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 83-98]
 • تدلیس بررسی تطبیقی تدلیس در نکاح از منظر حقوق ایران و افغانستان [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 25-40]
 • ترور اقدامات سازمانهای بین المللی نسبت به مبارزه با تروریسم [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 45-64]
 • تروریست اقدامات سازمانهای بین المللی نسبت به مبارزه با تروریسم [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 45-64]
 • تروریسم اقدامات سازمانهای بین المللی نسبت به مبارزه با تروریسم [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 45-64]
 • تطبیقی نفقه زوجه غایب مفقود الاثر از منظر فقه اهل بیت و فقه حنفی و حقوق ایران و افغانستان [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 95-111]

ج

 • جرم عوامل و زمینه‌های جرائم جنسی علیه زنان در حقوق ایران و افغانستان [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 87-102]
 • جنایات ضد بشری نقض اصول حقوق بین‌الملل توسط حامیان گروه‌های تکفیری [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 47-61]
 • جهیزیه ابعاد فقهی جهیزیه و تطبیق آن با حقوق ایران و افغانستان [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 81-93]
 • جهیزیه ابعاد فقهی و حقوقی شیربها بر مبنای فقه امامیه و حنفی و حقوق ایران و افغانستان [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 47-65]

ح

 • حریم خصوصی اثر ریاست زوج بر حریم خصوصی زوجه در حقوق افغانستان و ایران با تأکید بر فقه حنفی و امامیه [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 33-45]
 • حسن معاشرت موجبات نشوز زوج در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 65-81]
 • حق آزادی حق آزادی، شعب و مصادیق آن در اسلام و اسناد بین‌‌الملل حقوق بشر [دوره 3، شماره 6، 1401، صفحه 31-59]
 • حق قسم موجبات نشوز زوج در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 65-81]
 • حق مواقعه موجبات نشوز زوج در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 65-81]
 • حقوق ابعاد فقهی جهیزیه و تطبیق آن با حقوق ایران و افغانستان [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 81-93]
 • حقوق حقوق اقلیت‌ها در قانون افغانستان [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 29-46]
 • حقوق ابعاد فقهی و حقوقی شیربها بر مبنای فقه امامیه و حنفی و حقوق ایران و افغانستان [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 47-65]
 • حقوق حقوق کارگر در مرحله استخدام و قرارداد کار در منابع حقوقی ایران و افغانستان [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 91-114]
 • حقوق بررسی تطبیقی حقوق زن از منظر قرآن و عهدین [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 25-43]
 • حقوق حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه ازدیدگاه اسلام و اسناد بین المللی [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 65-83]
 • حقوق بررسی ابعاد و قلمرو حقوق فرهنگی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 85-110]
 • حقوق حقوق پناهندگان در اسلام و اسناد بین المللی [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 47-67]
 • حقوق تاخیرمجازات زنان ازمنظرفقه وحقوق [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 69-86]
 • حقوق بررسی فقهی و حقوقی اشتغال زنان در افغانستان [دوره 3، شماره 6، 1401، صفحه 61-80]
 • حقوق بررسی حق تحصیل زنان در حقوق افغانستان [دوره 4، شماره 7، 1402]
 • حقوق اجتماعی بررسی تطبیقی حقوق زن از منظر قرآن و عهدین [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 25-43]
 • حقوق اجتماعی زنان بررسی تطبیقی حقوق زن از منظر قرآن و عهدین [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 25-43]
 • حقوق ایران بررسی تطبیقی تدلیس در نکاح از منظر حقوق ایران و افغانستان [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 25-40]
 • حقوق ایران اثر ریاست زوج بر حریم خصوصی زوجه در حقوق افغانستان و ایران با تأکید بر فقه حنفی و امامیه [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 33-45]
 • حقوق افغانستان احکام و آثار مسئولیت مدنی صغیر در حقوق افغانستان و فقه حنفی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 9-24]
 • حقوق افغانستان بررسی تطبیقی تدلیس در نکاح از منظر حقوق ایران و افغانستان [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 25-40]
 • حقوق افغانستان اثر ریاست زوج بر حریم خصوصی زوجه در حقوق افغانستان و ایران با تأکید بر فقه حنفی و امامیه [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 33-45]
 • حقوق اقلیت حقوق اقلیت‌ها در قانون افغانستان [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 29-46]
 • حقوق بشر بررسی ابعاد و قلمرو حقوق فرهنگی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 85-110]
 • حقوق بشر حقوق بشر امریکایی در بیانات رهبر معظّم انقلاب (از سالهای 1359 تا 1393) [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 3927-46]
 • حقوق بشر حق آزادی، شعب و مصادیق آن در اسلام و اسناد بین‌‌الملل حقوق بشر [دوره 3، شماره 6، 1401، صفحه 31-59]
 • حقوق بشر بررسی تطبیقی حقوق اقلیت‌های مذهبی و دینی در نظام بین‌المللی حقوق بشر و اندیشه اسلامی [دوره 3، شماره 6، 1401، صفحه 81-100]
 • حقوق بشر اسلامی حقوق بشر امریکایی در بیانات رهبر معظّم انقلاب (از سالهای 1359 تا 1393) [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 3927-46]
 • حقوق بشر امریکایی حقوق بشر امریکایی در بیانات رهبر معظّم انقلاب (از سالهای 1359 تا 1393) [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 3927-46]
 • حقوق بین الملل نقض اصول حقوق بین‌الملل توسط حامیان گروه‌های تکفیری [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 47-61]
 • حقوق بین الملل حقوق پناهندگان در اسلام و اسناد بین المللی [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 47-67]
 • حقوق بین الملل تابعیت در اسلام و حقوق بین الملل [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 9-26]
 • حقوق جزاء افغانستان بررسی دیه از منظر فقه و حقوق کیفری افغانستان [دوره 4، شماره 7، 1402، صفحه 9-29]
 • حقوق فرهنگی بررسی ابعاد و قلمرو حقوق فرهنگی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 85-110]
 • حقوق کارگر حقوق کارگر در مرحله استخدام و قرارداد کار در منابع حقوقی ایران و افغانستان [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 91-114]
 • حقوق مالی نفقه زوجه غایب مفقود الاثر از منظر فقه اهل بیت و فقه حنفی و حقوق ایران و افغانستان [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 95-111]
 • حنفی ابعاد فقهی و حقوقی شیربها بر مبنای فقه امامیه و حنفی و حقوق ایران و افغانستان [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 47-65]

خ

 • خشونت عوامل و زمینه‌های جرائم جنسی علیه زنان در حقوق ایران و افغانستان [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 87-102]

ر

 • ریاست زوج اثر ریاست زوج بر حریم خصوصی زوجه در حقوق افغانستان و ایران با تأکید بر فقه حنفی و امامیه [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 33-45]

ز

 • زن بررسی حق تحصیل زنان در حقوق افغانستان [دوره 4، شماره 7، 1402]
 • زنان بررسی فقهی و حقوقی اشتغال زنان در افغانستان [دوره 3، شماره 6، 1401، صفحه 61-80]
 • زوج موجبات نشوز زوج در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 65-81]
 • زوجه بررسی فقهی و حقوقی نقش همسر در تداوی و جراحی زوجه [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 83-98]

س

 • سازمانهای بین المللی اقدامات سازمانهای بین المللی نسبت به مبارزه با تروریسم [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 45-64]
 • سیستم خاک تابعیت در اسلام و حقوق بین الملل [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 9-26]
 • سیستم خون تابعیت در اسلام و حقوق بین الملل [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 9-26]

ش

ص

 • صغار احکام و آثار مسئولیت مدنی صغیر در حقوق افغانستان و فقه حنفی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 9-24]

ط

 • طفل بررسی مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و عوامل بزهکاری آنان در نظام حقوقی و اجتماعی افغانستان [دوره 4، شماره 7، 1402، صفحه 31-43]

ع

 • عقد بررسی تطبیقی تولیت در وقف در حقوق مدنی ایران و افغانستان [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 9-24]
 • عهدین بررسی تطبیقی حقوق زن از منظر قرآن و عهدین [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 25-43]

غ

 • غایب مفقودالاثر نفقه زوجه غایب مفقود الاثر از منظر فقه اهل بیت و فقه حنفی و حقوق ایران و افغانستان [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 95-111]

ف

 • فرهنگی بررسی ابعاد و قلمرو حقوق فرهنگی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 85-110]
 • فسخ موارد فسخ نکاح در فقه و قوانین موضوعه افغانستان [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 41-63]
 • فقه موارد فسخ نکاح در فقه و قوانین موضوعه افغانستان [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 41-63]
 • فقه ابعاد فقهی و حقوقی شیربها بر مبنای فقه امامیه و حنفی و حقوق ایران و افغانستان [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 47-65]
 • فقه حقوق پناهندگان در اسلام و اسناد بین المللی [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 47-67]
 • فقه تاخیرمجازات زنان ازمنظرفقه وحقوق [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 69-86]
 • فقه بررسی فقهی و حقوقی اشتغال زنان در افغانستان [دوره 3، شماره 6، 1401، صفحه 61-80]
 • فقه اسلامی بررسی دیه از منظر فقه و حقوق کیفری افغانستان [دوره 4، شماره 7، 1402، صفحه 9-29]
 • فقه امامیه اثر ریاست زوج بر حریم خصوصی زوجه در حقوق افغانستان و ایران با تأکید بر فقه حنفی و امامیه [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 33-45]
 • فقه حنفی احکام و آثار مسئولیت مدنی صغیر در حقوق افغانستان و فقه حنفی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 9-24]
 • فقه حنفی اثر ریاست زوج بر حریم خصوصی زوجه در حقوق افغانستان و ایران با تأکید بر فقه حنفی و امامیه [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 33-45]

ق

 • قانون حقوق اقلیت‌ها در قانون افغانستان [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 29-46]
 • قانون مدنی قلمرو وجوب نفقه‌ اقارب از منظر حقوق افغانستان و ایران [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 9-28]
 • قانون مدنی ایران بررسی تطبیقی وضعیت حقوقی و شرایط صحت و تأثیر ازدواج بین‌المللی بر تابعیت در قانون ایران و ترکیه [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 67-90]
 • قانون مدنی ترکیه بررسی تطبیقی وضعیت حقوقی و شرایط صحت و تأثیر ازدواج بین‌المللی بر تابعیت در قانون ایران و ترکیه [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 67-90]
 • قتل عمد بررسی دیه از منظر فقه و حقوق کیفری افغانستان [دوره 4، شماره 7، 1402، صفحه 9-29]
 • قرارداد کار حقوق کارگر در مرحله استخدام و قرارداد کار در منابع حقوقی ایران و افغانستان [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 91-114]
 • قرآن بررسی تطبیقی حقوق زن از منظر قرآن و عهدین [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 25-43]
 • قلمرو بررسی ابعاد و قلمرو حقوق فرهنگی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 85-110]
 • قوانین افغانستان موارد فسخ نکاح در فقه و قوانین موضوعه افغانستان [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 41-63]

ک

 • کار حقوق کارگر در مرحله استخدام و قرارداد کار در منابع حقوقی ایران و افغانستان [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 91-114]
 • کارفرما حقوق کارگر در مرحله استخدام و قرارداد کار در منابع حقوقی ایران و افغانستان [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 91-114]
 • کارگر حقوق کارگر در مرحله استخدام و قرارداد کار در منابع حقوقی ایران و افغانستان [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 91-114]
 • کودک حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه ازدیدگاه اسلام و اسناد بین المللی [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 65-83]

گ

 • گروه های تکفیری نقض اصول حقوق بین‌الملل توسط حامیان گروه‌های تکفیری [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 47-61]

م

 • مادر بررسی تطبیقی ولایت مادر در حقوق ایران و افغانستان [دوره 4، شماره 7، 1402، صفحه 45-57]
 • مبارزه با تروریسم اقدامات سازمانهای بین المللی نسبت به مبارزه با تروریسم [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 45-64]
 • متولی بررسی تطبیقی تولیت در وقف در حقوق مدنی ایران و افغانستان [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 9-24]
 • مجازات تاخیرمجازات زنان ازمنظرفقه وحقوق [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 69-86]
 • مجازات بررسی دیه از منظر فقه و حقوق کیفری افغانستان [دوره 4، شماره 7، 1402، صفحه 9-29]
 • محجور بررسی تطبیقی ولایت مادر در حقوق ایران و افغانستان [دوره 4، شماره 7، 1402، صفحه 45-57]
 • مخاصمات مسلحانه حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه ازدیدگاه اسلام و اسناد بین المللی [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 65-83]
 • مدت مدید نفقه زوجه غایب مفقود الاثر از منظر فقه اهل بیت و فقه حنفی و حقوق ایران و افغانستان [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 95-111]
 • مسئولیت مدنی احکام و آثار مسئولیت مدنی صغیر در حقوق افغانستان و فقه حنفی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 9-24]
 • منشور ملل متحد نقض اصول حقوق بین‌الملل توسط حامیان گروه‌های تکفیری [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 47-61]

ن

 • ناظر بررسی تطبیقی تولیت در وقف در حقوق مدنی ایران و افغانستان [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 9-24]
 • نشوز موجبات نشوز زوج در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 65-81]
 • نفقه بررسی فقهی و حقوقی نقش همسر در تداوی و جراحی زوجه [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 83-98]
 • نفقه نفقه زوجه غایب مفقود الاثر از منظر فقه اهل بیت و فقه حنفی و حقوق ایران و افغانستان [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 95-111]
 • نفقه قلمرو وجوب نفقه‌ اقارب از منظر حقوق افغانستان و ایران [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 9-28]
 • نکاح بررسی تطبیقی تدلیس در نکاح از منظر حقوق ایران و افغانستان [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 25-40]
 • نکاح موارد فسخ نکاح در فقه و قوانین موضوعه افغانستان [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 41-63]
 • نوجوان بررسی مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و عوامل بزهکاری آنان در نظام حقوقی و اجتماعی افغانستان [دوره 4، شماره 7، 1402، صفحه 31-43]

و

 • واژگان کلیدی: حق بررسی حق تحصیل زنان در حقوق افغانستان [دوره 4، شماره 7، 1402]
 • واژگان کلیدی:دیه بررسی دیه از منظر فقه و حقوق کیفری افغانستان [دوره 4، شماره 7، 1402، صفحه 9-29]
 • واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری بررسی مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و عوامل بزهکاری آنان در نظام حقوقی و اجتماعی افغانستان [دوره 4، شماره 7، 1402، صفحه 31-43]
 • واژگان کلیدی: ولایت بررسی تطبیقی ولایت مادر در حقوق ایران و افغانستان [دوره 4، شماره 7، 1402، صفحه 45-57]
 • وقف بررسی تطبیقی تولیت در وقف در حقوق مدنی ایران و افغانستان [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 9-24]
 • ولایت قهری بررسی تطبیقی ولایت مادر در حقوق ایران و افغانستان [دوره 4، شماره 7، 1402، صفحه 45-57]