احکام و آثار مسئولیت مدنی صغیر در حقوق افغانستان و فقه حنفی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر درصدد بررسی احکام و آثار مسئولیت مدنی صغار در حقوق افغانستان و فقه حنفی است. مسئولیت مدنی یکی از مباحث اصلی در حوزه حقوق مدنی است که هدف آن شناسایی مسئولیت و پاسخ­گویی به آن است. لزوم جبران خسارت و اعاده به وضع سابق نیز از اهداف مهم مسئولیت مدنی است. صغار بخش مهمی از جامعه را تشکیل می‌دهند، پس در زندگی اجتماعی خود خواسته یا ناخواسته تعاملاتی با دیگران دارند که گاهی در نتیجه این تعاملات ممکن است باعث ورود خسارت و اتلاف مال دیگران شوند. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی ابعاد این موضوع در قانون مدنی افغانستان و فقه حنفی را بررسی می­کند. به نظر می­رسد که حقوق افغانستان به تبع از فقه حنفی که منبع اصلی آن است صغار را مانند افراد بالغ در جامعه در صورت اتلاف مال دیگران مسئول می­داند و باید خسارات وارده را به نحو مطلوب جبران کند و ممکن است در اثر وجود عوامل رافع از این مسئولیت مبری شود.

کلیدواژه‌ها