اهداف و چشم انداز

یکی ازاهداف مهم گروه علمی تربیتی حقوق فراهم کردن بسترآموزش هدفمند وارتقای سطح علمی طلاب وهمچنین تربیت طلاب پژوهشگر می باشد درهمین راستا اقدام به انتشار پژوهش نامه اسلامی حقوق نموده است تاگامی باشد درجهت

-ارتقای سطح علمی وپژوهشی دانش پژوهان حقوق

-انتشاروانتقال یافته های علمی وپژوهشی دانش پژوهان حقوق موسسه آموزش عالی بنت الهدی وسایر مراکز آموزشی وپژوهشی بویژه دانشجویان پژوهشگر واساتید معزز

-گسترش مرزهای دانش بشری وتبادل یافته های حقوقی

-بیان نیازهای جدی پژوهش های حقوقی متناظر با اهداف تعریف شده جامعه المصطفی العالمیه