درباره نشریه

دوفصلنامه تخصصی «پژوهشنامه اسلامی حقوق» در تاریخ 1399/6/31، با شماره ثبت 86896 به زبان های فارسی، انگلیسی و عربی مجوز انتشار از وزارت ارشاد اسلامی دریافت کرد. این نشریه فقط از دانش پژوهان مجتمع آموزش عالی بنت الهدی مقاله می پذیرد.