پرسش‌های متداول

آیا انتشار نشریه برای طلاب هزینه در بردارد؟

خیر

آیا از طریق سایت مقالات دریافت می شود؟

خیر. مقالات ابتدا به گروه ارسال شده و پس از تایید ایشان به معاونت پژوهش ارسال می گردد.