موارد فسخ نکاح در فقه و قوانین موضوعه افغانستان

نویسنده

چکیده

ازدواج قراردادی خاص است و قابل فسخ نیست، ولی تحت شرایط و عواملی خاص که در قانون و فقه آمده است گاهی‌ فسخ می‌شود. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی موارد فسخ در تطبیق بین قانون مدنی و قانون احوال شخصیه است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و برای غنابخشی بیشتر قوانین و دیدگاه‌ها در تطبیق با فقه حنفی و امامیه انجام شده است و به این سؤالات پاسخ می‌دهد که آیا موارد فسخ در قانون مدنی و قانون احوال شخصیه تفاوت دارد؟ آیا اشتراکاتی بین قوانین مذکور در این موضوع وجود دارد؟ آیا موارد فسخ که در قانون از آن یاد شده است مبنای فقهی دارد؟

کلیدواژه‌ها