ابعاد فقهی جهیزیه و تطبیق آن با حقوق ایران و افغانستان

نویسنده

چکیده

در بسیاری از جوامع و خانواده­ها، زن، تمام یا بخشی از وسایل مورد نیاز زندگی را با نام جهیزیه، به خانه شوهر می­برد. با توجه به عرف موجود و موقعیت خانوادگی یا اجتماعی طرفین، مقدار و نوع جهیزیه متفاوت است. با توجه به فرهنگ­های متفاوت در کشورها، فراهم­کردن جهیزیه، یا از مال خود زوجه است، یا با گرفتن مبلغی به نام شیربها از خانواده زوج صورت می­گیرد. در این نوشتار که به صورت کتابخانه­ای تدوین شده، سنت تهیه جهیزیه، از جنبه­های فقهی و حقوقی بررسی شده و نظرات فقها و حقوق­دانان درباره آن بیان می­شود.

کلیدواژه‌ها