نفقه زوجه غایب مفقود الاثر از منظر فقه اهل بیت و فقه حنفی و حقوق ایران و افغانستان

نویسندگان

چکیده

غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت زیادی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری نباشد. در فقه امامیه و قانون مدنی ایران زوجه شخص غایب مفقودالاثر حقوق و تکالیفی دارد از جمله نفقه که یکی از حقوق مالی زوجه است. موضوع این پژوهش بررسی نفقه زوجه غایب مفقودالاثر است که تأثیر زیادی بر حقوق غیر مالی او دارد. در این مقاله سعی شده است که استحقاق زوجه غایب مفقودالاثر بر نفقه و وضعیت او در مدت غیبت و حتی پس از طلاق و در مدت عده و پس از انقضای عده به صورت تطبیقی در فقه امامیه و حنفی و در حقوق موضوعه دو کشور ایران و افغانستان بررسی شود تا هم وضعیت زوجه از نظر تعلق­گرفتن نفقه بر او مشخص شود و هم با مقایسه تطبیقی بین دو کشور، نقاط ضعف و قوت هر یک روشن شود. 

کلیدواژه‌ها