بررسی دیه از منظر فقه و حقوق کیفری افغانستان

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی حقوق و معارف اسلامی مجتمع آموزش عالی بنت‌الهدی

2 مدرس گروه تربیتی حقوق، مجتمع آموزش عالی بنت‌الهدی

3 دانش آموخته مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

چکیده

دیه از احکام امضایی دین اسلام است که در دوران جاهلیت نیز وجود داشته است و دلیل مشروعیت آن علاوه بر فقیهان اسلام،کتاب شریف و سنت قطعی است. هر جامعه، از جمله جامعه افغانستان در برابر عمل مجرمانه از جمله قتل از خود عکس العمل  خاصی را نشان میدهد. جرم یک عمل خلاف قانون است و سلب حیات انسان از جرائم، علیه تمامیت جسمی اشخاص که مجازات آن در قانون جزای افغانستان اعدام پیش بینی شده است. البته در صورتی اعدام اعمال می شود که شرایط مسقطه قصاص در فقه ساقط گردد، چون قانون جزای افغانستان جزاهای تعزیری و جایگزین را بیان کرده است. در قانون جزای افغانستان سه نوع قتل( عمد، شبه عمد و خطای محض)، شرایط و نحوه ی تحقق آنان ذکر شده است که در این نوشتار عکس العمل نظام حقوقی افغانستان، در قبال جرائم مستوجب دیه با روش تحلیلی، توصیفی و کتابخانه ای مورد مطالعه قرار خواهدگرفت.

کلیدواژه‌ها