بررسی مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و عوامل بزهکاری آنان در نظام حقوقی و اجتماعی افغانستان

نویسندگان

1 دانش پژوه مقطع کارشناسی حقوق و معارف اسلامی ، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

2 استاد حوزه علمیه قم، سطح 3 فقه و اصول و ارشد فقه و حقوق جزا

چکیده

اطفال و نوجوانان بخش مهمی از یک جامعه را تشکیل می‌دهند بنابراین شناخت مسائل حقوقی و کیفری مربوط به آنان در ایجاد یک جامعه متعالی و موفق نقش بسزایی دارد. در این مسیر گام نخست، تعیین سن قانونی برای مشخص شدن محدوده اطلاق طفل و نوجوان بر افراد و در نتیجه ایجاد یا عدم ایجاد مسئولیت کیفری است. همچنین بررسی ریشه ای علل و عوامل بزهکاری در جهت پیشگیری از وقوع بزه در میان این گروه سنی حساس، برای رسیدن به یک جامعه ایده آل شرطی ضروری است. این پژوهش در صدد آن است که با روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا به بررسی مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و تعیین محدوده سنی این گروه مطابق قوانین کشور افغانستان و سپس به بررسی علل و عوامل ایجاد بزهکاری در میان آنان بپردازد. مطابق قوانین حقوقی افغانستان به کودکان زیر دوازده سال طفل اطلاق می‌گردد و در این محدوده سنی مسئولیت کیفری متوجه آنان نمی‌گردد و از سن دوازده تا هجده سالگی دوران نوجوانی محسوب می‌شود که در صورت ارتکاب جرم، مجازات به صورت خفیف‌تر اعمال می‌گردد. عوامل مؤثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان در نظام اجتماعی افغانستان نیز شامل مواردی از جمله: عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، خانوادگی، روانی و وراثت... می‌گردد.

کلیدواژه‌ها