بررسی تطبیقی ولایت مادر در حقوق ایران و افغانستان

نویسندگان

1 دانش پژوه ، مقطع کارشناسی حقوق و معارف اسلامی مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

2 مدرس گروه علمی وتربیتی حقوق، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

چکیده

قانونگذار برای حمایت از حقوق محجورین، شخص یا اشخاصی را برای اداره امور آن ها در نظر گرفته است. این شخص در درجه ی اول پدر و جد پدری محجور می باشد و طبق قانون مادر بر فرزند خود هیچ گونه ولایتی ندارد. پژوهش پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی در پی بررسی صلاحیت مادر در برخورداری از ولایت قهری در کشور ایران و افغانستان می باشد. باتوجه به سست شدن نظام پدرسالاری در عصر حاضر و بالارفتن سطح سواد بانوان و و توانایی آنان در رعایت مصلحت محجوردر هردو کشور، انتظار می رود که این حق برای مادر نیز قابل تصور باشد و چه بسا در مواردی بر جد پدری نیز مقدم باشد.

کلیدواژه‌ها