بررسی حق تحصیل زنان در حقوق افغانستان

چکیده

حق تحصیل از جمله حقوقی است که زنان نیز همانند مردان باید به طور مساوی از آن برخوردار باشند. طبق ماده 43 قانون اساسی افغانستان تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است. همچنین دین اسلام تحصیل علم را از جمله احکامی میداند که زن و مرد در آن مشترک هستند و به یک اندازه سهم دارند. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی در صدد آن است که به بررسی حق تحصیل زنان در حقوق افغانستان بپردازد. آنچه در این مقاله به دست می آوریم این است که زن نیز همانند مرد در تحصیل علم سهم دارد. همانطور که قبلا بیان شد طبق ماده 43 قانون اساسی افغانستان علم آموزی حق تمام اتباع افغانستان اعم از مرد و زن است. نمونه های فراوانی از آیات و احادیث وجود دارد که مسلمانان را به فراگیری علم تشویق کرده اند اما در هیچ کدام از این آیات و احادیث ذکر نشده که علم و دانش تنها برای مردان بوده و زنان نمی توانند بیاموزند. همچنین به موانعی که زنان بر سر راه تحصیل خود دارند و ضرورت تحصیل زنان پرداخته شده است

کلیدواژه‌ها